Strona 1 z 11 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 25 z 251
 1. #1
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie PRZEPISY DOTYCZĄCE PSÓW W MIASTACH

  Proszę jeżeli macie jakieś teksty uchwał miast to proszę zamieszczajcie je.
  Lepiej podróżować świadomym jakie czekają na nas mandaciki  A czekają na nas takie akty prawne:

  Art.77 Kodeksu wykroczeń
  Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

  Art.78 Kodeksu wykroczeń
  Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1.000 zł albo karze nagany.

  Art.117 Kodeksu wykroczeń
  Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 zł albo karze nagany.

  Art.145 Kodeksu wykroczeń
  Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 2. #2
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie GDAŃSK

  UCHWAŁA nr XVII/537/99
  RADY MIASTA GDAŃSKA
  z dnia 29 grudnia 1999 roku  w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, jak również zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

  Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74; zm: Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 649; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126) w związku z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, zm.: z 1997r Dz. U. Nr 60, poz. 369 i Dz. U. Nr 121, poz. 770) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724; zm.: Dz. U. Nr 88 poz. 554 i z 1998r Dz. U. Nr 106 poz. 66

  Rada Miasta Gdańska
  uchwala, co następuje:

  § 1

  Osoby będące właścicielami lub dzierżycielami zwierząt domowych, w szczególności psów zobowiązuje się do:
  1) Sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla ludzi,
  2) Zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej,
  3) Niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych.

  Do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 mogą być wykorzystywane specjalne torebki kartonowo-papierowe rozprowadzane przez administracje budynków, Lecznice Weterynaryjne oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Gdańsk.

  Właściciel lub dzierżyciel psa zobowiązany jest ponadto do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy. W pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych, takich jak windy, korytarze, klatki schodowe, prowadzenie psów może mieć miejsce wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
  Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

  § 2

  Osoby posiadające psy i koty zobowiązuje się do dokonania ich rejestracji w terminie 14 dni od daty jego nabycia celem ich zaewidencjonowania w komputerowej bazie danych.

  Wniosek o dokonanie rejestracji zwierzęcia należy złożyć w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Krajowym Biurze Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Zwierząt, którego siedziba mieści się w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 1.

  § 3

  Zabrania się:
  1) Wypuszczania zwierząt domowych samopas,
  2) Pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,
  3) Doprowadzania zwierzęcia przez drażnienie, szczucie lub płoszenie do tego, że staje się ono niebezpieczne,
  4) Wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic na placach zabaw dla dzieci,
  5) Wprowadzania zwierząt domowych na plaże znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Gdańska - w okresie od 1 maja do 30 września,
  6) Wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz.

  W budynkach wielomieszkaniowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenie hodowli psów lub kotów.

  § 4

  W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wprowadza się obowiązek dokonania trwałego znakowania psów, w sposób umożliwiający ich identyfikację.

  Przez trwałe znakowanie rozumie się czynności wykonywane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu zwierzętom pod skórę elektronicznych mikrotransponderów lub wykonaniu tatuażu.

  Właściciele lub dzierżyciele psów, zamieszkujący na terenie miasta Gdańska zobowiązani są w terminie do dnia 31 maja 2000 roku poddać posiadane zwierzęta domowe trwałemu oznakowaniu.

  Właściciel lub dzierżyciel psa, który nabył zwierzę po terminie, o którym mowa w ust. 3 zobowiązany jest do dokonania oznakowania psa w terminie 30 dni od daty nabycia. W przypadku szczeniąt obowiązek oznakowania zwierzęcia powstaje po ukończeniu przez niego dwunastego tygodnia życia.

  Znakowanie psów, polegające na wszczepieniu elektronicznych mikrotransponderów pod skórę zwierząt, których właściciele zamieszkują w Gdańsku wykonywane będą nieodpłatnie w wytypowanych Lecznicach Weterynaryjnych, w ramach umowy zawartej z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

  Wykaz Lecznic Weterynaryjnych, o których mowa w ust. 5 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Zwierzęta biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, wychwytywane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt, mieszczącego się obecnie w Gdańsku przy ul. Madalińskiego 1.

  Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:
  1) Stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ,
  2) Okresowy, nie rzadziej niż raz na pół roku - w odniesieniu do większych obszarów miasta.

  Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Gdańska jest obecnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gdańsku.

  Termin okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz granice terenu, na którym będą one wyłapywane każdorazowo będzie podany z 21-dniowym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej.

  W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie przeprowadzanego wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.

  Opłaty z tytułu pobytu odłowionych zwierząt w schronisku oraz zapewnionej im opieki weterynaryjnej, pobierane będą od ich właścicieli w wysokości wynikającej z cennika usług, sporządzonego na dany rok kalendarzowy przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Gdańsk na podstawie kalkulacji kosztów.

  Stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 6, świadczone na terenie schroniska przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gdańsku podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Miasta Gdańska.

  Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich schwytania podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat, określonych w ust. 6.

  § 6

  Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karom przewidzianym w art. 77, 78, 117 i 145 Kodeksu Wykroczeń (patrz na końcu strony).

  Do wykonywania czynności, związanych z egzekwowaniem od właścicieli zwierząt domowych lub ich dzierżycieli obowiązków określonych w niniejszej uchwale upoważnia się Straż Miejską.

  § 7

  Traci moc Uchwała Nr XXXIII/384/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 1996r w sprawie obowiązku sprawowania opieki i nadzoru przez właścicieli oraz dzierżycieli psów na terenie miasta Gdańska.

  § 8

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Gdańska.

  § 9

  Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

  Tekst niniejszej uchwały zostanie przekazany nieodpłatnie zarządcom budynków, spółdzielniom mieszkaniowym, administratorom budynków komunalnych i innym administracjom mieszkaniowym oraz wyłożony do publicznego wglądu.

  § 10

  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Przewodniczący
  Rady Miasta Gdańska

  Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz

  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr XVII/537/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 grudnia 1999 roku

  Wykaz Lecznic Weterynaryjnych, świadczących usługę nieodpłatnego znakowania psów poprzez wszczepianie elektronicznych mikrotransponderów pod skórę tych zwierząt.

  Gdańsk - Orunia ul. Diamentowa 15

  Gdańsk - Orunia ul. Dworcowa 10

  Gdańsk - Orunia ul. Madalińskiego 1a

  Gdańsk - Siedlce ul. Kartuska 249

  Gdańsk - Suchanino ul. Paderewskiego 5

  Gdańsk - Chełm ul. Cieszyńskiego 36

  Gdańsk - Chełm ul. Dragana 15 E

  Gdańsk - Śródmieście ul. Elbląska 65

  Gdańsk - Śródmieście ul. Osiek 19/20

  Gdańsk - Wrzeszcz ul. Batorego 14

  Gdańsk - Wrzeszcz ul. Gen. Hallera 169/3a

  Gdańsk - Wrzeszcz ul. Matejki 22

  Gdańsk - Wrzeszcz ul. Partyzantów 51 D

  Gdańsk - Wrzeszcz ul. Wyspiańskiego 22

  Gdańsk - Morena ul. Migowska 42

  Gdańsk - Zaspa ul. Żwirki i Wigury 12

  Gdańsk - Przymorze ul. Opolska 6

  Gdańsk - Przymorze ul. Obrońców Wybrzeża 12

  Gdańsk - Przymorze ul. Piastowska 33

  Gdańsk - Oliwa ul. Kaprów 10

  Gdańsk - Żabianka ul. Bitwy Oliwskiej 28

  Gdańsk - Żabianka ul. Gdyńska 1

  Gdańsk - Osowa ul. Szalupowa 12 E

  Gdańsk - Nowy Port ul. Wilków Morskich 9

  Gdańsk - Brzeźno ul. Portowców 14

  Gdańsk - Stogi ul. Stryjewskiego 25

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 3. #3
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie SOPOT

  UCHWAŁA nr XXX/356/97
  RADY MIASTA SOPOTU
  z dnia 12 czerwca 1997 roku  w sprawie obowiązków i zasad utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich na terenie gminy miasta Sopotu.

  Działając na podstawie art.4 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz.622), oraz na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 r., poz.74)

  Rada Miasta Sopotu
  uchwala, co następuje:

  § 1

  W celu ochrony przed zagrożeniem, uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku wprowadza się następujące obowiązki w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe:

  1) Zaopatrzyć psa w znaczek identyfikacyjny.

  2)
  a) Prowadzić psa na smyczy.
  b) Psy objęte wykazem ras psów uznawanych za agresywne oraz psy duże mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. [2]

  3) Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe wyłącznie w miejscach nie uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, odnośnie psa określonego w § 1 pkt. 2 b/ jest dopuszczalne w kagańcu. [2]

  4) Pies w wieku ponad 2 miesiące podlega przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie, raz w ciągu roku kalendarzowego.

  5) Doprowadzić psa lub kota, który skaleczył człowieka na obserwację do najbliższej lecznicy dla zwierząt.

  6) Usuwać zanieczyszczenia:
  a) spowodowane przez zwierzęta domowe na klatce schodowej lub w innych pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku.
  b) spowodowane przez psy i inne większe zwierzęta domowe w miejscach publicznych takich jak: chodniki, piaskownice, tereny zabaw dla dzieci, trawniki w rejonie zabudowy zwartej oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

  7) Przy przewożeniu psów publicznymi środkami transportu do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie, trzymania psa w kagańcu, na smyczy.

  § 2

  Zobowiązuje się mieszkańców miasta do:

  1) niezwłocznego zawiadamiania jednej z odpowiednich służb tj.:Schroniska dla Zwierząt w Sopocie, Straży Miejskiej lub Policji o zachorowaniu lub padnięciu zwierzęcia podejrzanego o chorobę zakaźną,

  2) umieszczania na nieruchomościach informacji o tym, że znajdują się tam psy niebezpieczne.

  § 3

  Zabrania się:

  1) Pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez opieki.

  2) Wprowadzania zwierząt do sklepów, lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń biurowych oraz innych obiektów, których administrator wprowadzi taki zakaz.

  3) Chowu psów i innych zwierząt domowych w ilości większej niż jedna sztuka, przez jednego najemcę w budynkach mieszkalnych wielolokalowych, o ile trzymane zwierzęta zakłócają spokój współmieszkańców, stanowią zagrożenie oraz zanieczyszczają budynek.

  4) Wprowadzania zwierząt na plaże i kąpieliska morskie w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku. [1]

  5) Wprowadzania psów na place zabaw dla dzieci i boiska szkolne.

  § 4

  1) Psy błąkające się na terenie Sopotu będą odławiane i umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

  2) Przez psa błąkającego się należy rozumieć psa przebywającego bez opieki osób mających możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem

  § 5

  1) Pies dostarczony do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zostanie zbadany, a w przypadku stwierdzenia wścieklizny lub innej choroby zakaźnej uśpiony.

  2) Pies będzie wydany osobie, która:
  a) jest właścicielem,
  b) okaże aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko chorobom zakaźnym,
  c) uiści opłaty związane z kosztami utrzymaniai odłowienia.

  3) Brak aktualnego świadectwa szczepienia spowoduje wydanie psa po upływie okresu kwarantanny oraz po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami utrzymania.

  4) Pies przebywający w Schronisku przez okres ponad 14 dni może zostać wydany osobie, która wyrazi zamiar jego nabycia lub sprzedany na aukcji.

  § 6

  Na terenie miasta Sopotu obowiązuje zakaz hodowli zwierząt gospodarskich, futerkowych oraz ptactwa domowego i pszczół w terenie zabudowanym. [2]

  § 7

  Osoby nie spełniające obowiązków określonych w niniejszej uchwale podlegają karze na zasadach przewidzianych w przepisach o wykroczeniach.

  § 8

  Traci moc Uchwała Nr XII/110/91 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 1991 r. w sprawie zakazu chowu zwierząt gospodarskich, futerkowych oraz ptactwa domowego na obszarze miasta Sopotu oraz Uchwała Nr XIII/408/93 z dnia 1 lipca 1993 r. w sprawie zakazu wprowadzania psów, koni oraz innych zwierząt na plażę.

  § 9

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  Przewodniczący
  Rady Miasta Sopotu

  Tomasz Tabeau

  UZASADNIENIE

  Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku, gmina została upoważniona w art.4 pkt.4 i 5 wydawania przepisów regulujących:

  1. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

  2. Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

  Wcześniejsze uregulowania prawne dotyczące zakazu hodowli zwierząt gospodarskich, futerkowych oraz ptactwa domowego zawarte w Uchwale Nr XIII/110/91 z dnia 24 stycznia 1991 r. oraz w sprawie zakazu wprowadzania psów i koni oraz innych zwierząt na plażę zawarte w Uchwale Nr XIII/408/93 z dnia 1 lipca 1993 r. - straciły swoją moc.

  Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 4. #4
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Uchwała Nr 1035/LXVII/98

  Rady Gminy Warszawa-Centrum

  z dnia 18 czerwca 1998 r.

  w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warszawa-Centrum

  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Warszawa-Centrum uchwala, co następuje:

  ...

  IV. Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

  § 26

  Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do dołożenia należytych starań, by nie były one uciążliwe dla otoczenia. Sposób utrzymywania zwierzęcia musi gwarantować pełne zabezpieczenie przed zagrożeniem z jego strony.

  § 27

  Zabrania się wyprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.

  § 28

  1. W miejscach publicznych zwierzęta, które ze swej natury mogą być agresywne, muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu. Jeśli ze względu na rodzaj zwierzęcia nie jest to możliwe, musi być ono zabezpieczone w taki sposób, aby nie zagrażało otoczeniu.

  2. Zwierzęta duże lub mogące wzbudzać uzasadnione zagrożenie dla otoczenia mogą być wyprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli.

  § 29

  Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenu nieruchomości wspólnej (windy, klatki schodowe, itp.) oraz z terenów przeznaczonych do publicznego użytku jak: ulice, place, drogi, parkingi, zieleńce.

  § 30

  Zwierzę przebywające na terenie ogólnodostępnym musi posiadać identyfikator umożliwiający ustalenie jego właściciela, w przeciwnym przypadku może ono zostać uznane za bezdomne.

  V. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie

  § 31

  Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wyłącznie w obiektach zamkniętych, tak aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości, w tym zapachowych dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich.

  § 32

  Zwierzęta gospodarskie duże, jak krowy, świnie, konie itp. mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oddalonych od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 1000 m.

  § 33

  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym również gołębi hodowlanych w rejonach zabudowy mieszkaniowej:

  1. wielorodzinnej

  2. skoncentrowanej jednorodzinnej.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 5. #5
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Uchwała Nr LII/544/97
  Rady Miejskiej Białegostoku
  z dnia 19 maja 1997 r.


  w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Białegostoku.


  Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku


  Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ oraz art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622/ w związku z art. 77 Kodeksu wykroczeń Rada Miejska Białegostoku uchwala, co następuje:

  § 1.
  Posiadacze psów na terenie miasta Białegostoku zobowiązani są do zachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa.

  § 2.
  Zabrania się:

  puszczania psa samopas,
  pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym,
  wprowadzania psów do placówek handlowych, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, zakładów produkcji spożywczej i pomieszczeń obiektów użyteczności publicznej,
  wprowadzania psów do piaskownic, na teren placów zabaw i boisk,
  wprowadzania psów na plaże strzeżone i niestrzeżone w terminie od 1 maja do 30 września.

  § 3.

  Wyprowadzanie psów dozwolone jest jedynie na smyczy i w kagańcu. Dotyczy to również przewozów psów środkami komunikacji publicznej.
  Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
  posiadaniu przez psa założonego kagańca,
  zwalnianiu psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,
  dysponowaniu możliwością sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

  § 4.
  Właściciele psów zobowiązani są do ich rejestracji i poddawania oznakowaniu umożliwiającemu identyfikację.

  § 5.
  Właściciele psów zobowiązani są do ich poddawania szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

  § 6.
  Psy bezpańskie i pozostające bez opieki podlegają odłowieniu.

  § 7.
  W razie zanieczyszczenia przez utrzymywane zwierzę domowe terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń.

  § 8.
  Naruszenie zasad określonych niniejszą uchwałą podlega karze grzywny do 250zł albo nagany wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

  § 9.
  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

  § 10.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Białostockim.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1997 r. za wyjątkiem § 4., który wchodzi w życie z dniem 1 września 1997 r.
  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  Krzysztof Bil-Jaruzelski

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 6. #6
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  UCHWAŁA Nr 443/XXXV/2001
  Rady Miasta w Żorach z dnia 22.02.2001r.

  w sprawie: określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn.zm.) oraz art. 3 pkt 4 i 5 i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622), w trosce o zachowanie czystości i porządku na terenie gminy, a także dla zmniejszenia zagrożenia i uciążliwości dla jej mieszkańców, ustala się wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

  RADA MIASTA

  U C H W A L A:

  § 1.

  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są wyprowadzać je wyłącznie pod opieką swoją bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt.

  § 2.

  Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych , mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich i mienia.

  § 3.

  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do działań mających na celu wyeliminowanie uciążliwości z tego tytułu dla innych obywateli.

  § 4.

  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach wspólnie użytkowanych.

  § 5.

  Zabrania się wprowadzania psów na tereny:
  1. placów zabaw dla dzieci
  2. boisk szkolnych
  3. cmentarzy

  § 6.

  Zobowiązuje się osoby utrzymujące zwierzęta domowe do nie dopuszczania do niszczenia i uszkadzania roślinności na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku i na terenach upraw rolnych.

  § 7.

  Zobowiązuje się Zarząd Miasta do stwarzania warunków dla dokonywania trwałego znakowania psów umożliwiającego ich identyfikację. Zarząd Miasta wyposaży służby upoważnione do dokonywania odczytów numerów identyfikacyjnych w odpowiednie czytniki, w tym pozwalające na dokonywanie odczytów na odległość .

  § 8.

  Osoby utrzymujące psy zobowiązuje się do dokonywania ich oznakowania w sposób trwały, umożliwiający ich identyfikację.

  § 9.

  Koszty znakowania, o których mowa w § 8 pokrywane będą z budżetu miasta.

  § 10.

  Zakłady Techniki Komunalnej zapewnią w prowadzonym azylu dla zwierząt:
  1. utrzymanie 15 kojców dla zwierząt,
  2. możliwość płatnego, czasowego przechowywania zwierząt,
  3. utrzymywanie na wyposażeniu zestawu sprzętu specjalistycznego do łapania i transportu zwierząt,
  4. utrzymywanie specjalistycznego środka transportu służącego do przewozu psów do schroniska.

  § 11.

  Podmiotami upoważnionymi do kierowania psów na pobyt w azylu są:
  1. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
  2. Komenda Miejska Policji w Żorach
  3. Miejski Ośrodek Dyspozycyjny
  4. Zakłady Techniki Komunalnej w Żorach.

  § 12.

  Kierowanie psa na pobyt w azylu może odbywać się w przypadkach:
  1. podejrzenia bezpańskiego psa o wściekliznę,
  2. zranienia lub innego uszkodzenia psa w wyniku zdarzeń nagłych, w przypadku gdy zwierzę było w chwili zdarzenia bez opieki,
  3. niewłaściwego postępowania z psem przez osobę go utrzymującą lub działającą w jej imieniu,
  4. stwierdzonego pokąsania osób przez bezpańskiego psa,
  5. stwierdzonego bezpośredniego, szczególnego zagrożenia dla osób i mienia przez bezpańskiego psa. Koszty związane z realizacją zadań, o których mowa wyżej, pokrywane będą z budżetu miasta. Jednakże w przypadkach, o których mowa w punkcie 3 oraz w każdym przypadku ustalenia osoby, która utrzymywała w chwili zdarzenia psa, kosztami związanymi z realizacją tych zadań, obciążana będzie ta osoba.

  § 13.

  Zobowiązuje się podmioty prowadzące na terenie gminy działalność weterynaryjną, a także zarządców budynków i terenów publicznych oraz właścicieli nieruchomości do prowadzenia działań wspomagających powołane do tego służby miejskie w zakresie objętym niniejszą uchwałą .

  § 14.

  Właściwym dla kontroli i egzekwowania przepisów uchwały jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz Komenda Miejska Policji w Żorach.

  § 15.

  Osoby naruszające wynikające z niniejszej uchwały nakazy i zakazy podlegają odpowiedzial- ności przepisanej w kodeksie wykroczeń.

  § 16.

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

  § 17.

  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 303/XXVI/97 Rady Miejskiej w Żorach.

  § 18.

  Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w sposób określony przepisami ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 71. i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na słupach ogłoszeniowych.


  --------------------------------------------------------------------------------

  UZASADNIENIE
  W związku z potrzebą aktualizacji uchwały Rady Miasta Nr 303/XXVI/97 z dnia 17 kwietnia 1997 roku w sprawie określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, istnieje potrzeba zmian tematycznych.

  1. W § 7 wprowadza się zmiany związane z faktem, że znakowanie jest już wdrożone i tylko należy zachować jego ciągłość. Ponadto umożliwiono wyeliminowanie wady funkcjonalnej związanej z brakiem odpowiednio uniwersalnych czytników.
  2. W § 8 zmienia się treść w związku z tym, że warunki trwałej identyfikacji psów zostały już stworzone.
  3. W § 9 określa się kto ponosi koszty oznakowania w związku z wpłynięciem terminu oznaczonego w pierwotnej uchwale.
  4. Postanowienie z dawnego § 9 jako zrealizowane przenosi się jako stałe zlecenie dla służb miejskich określone w nowym § 10.
  5. Tworzy się nowe paragrafy 10, 11, 12 w celu znormalizowania postępowania z bezpańskimi (głównie) psami.
  6. W § 14 zmienia się podmiot kontroli i egzekwowania uchwały. Załączamy proponowany tekst jednolity uchwały wraz z zawartymi w nim zmianami w stosunku do starej uchwały.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 7. #7
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  UCHWAŁA Nr XXXVI/259/2001
  Rady Miejskiej w Bukownie
  z dnia 28.06.2001 roku


  w sprawie: wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

  Na podstawie art. 18 ust. pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.) – oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dn. 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 71 po zasięgnięciu opinii Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Olkuszu Rada Miejska

  uchwala:

  § 1


  Osoby będące właścicielami bądź opiekunami zwierząt domowych, w szczególności psów zobowiązuje się do:


  Doprowadzenia psów na smyczy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień


  w terminie dwóch miesięcy od dnia ukończenia przez psa wieku dwóch miesięcy lub


  w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia


  Sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;


  Zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji publicznej;


  Niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych.


  Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy. W pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych, , takich jak korytarze, klatki schodowe, prowadzenie psów może mieć miejsce wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Nie dotyczy to jednak ras małych psów o wadze mniejszej niż 5 kg. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.  § 2  Osoby posiadające psy zobowiązane są wyposażyć je w odpowiedni znak identyfikacyjny (poprzez przypięcie do obroży), który wydany zostanie właścicielowi po zgłoszeniu psa do rejestru psów w Urzędzie Miejskim w Bukownie.


  § 3  Zabrania się:


  Wypuszczania zwierząt domowych samopas,


  Pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,


  Doprowadzania zwierzęcia przez drażnienie , szczucie lub płoszenie do tego, że staje się ono niebezpieczne,


  Wprowadzania zwierząt domowych na zamknięte tereny rekreacyjne, sportowe, place zabaw, a w szczególności w pobliżu piaskownic i do piaskownic,


  Wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz.  W budynkach wielomieszkaniowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

  § 4


  Psy biegające samopas lub pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, wychwytywane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym w danym okresie gmina Bukowno ma podpisaną umowę,


  Wyłapywanie bezdomnych psów prowadzone będzie przez podmiot posiadający wymagane zezwolenie, w sposób stały – w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki psach, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególności gdy istnieje podejrzenie choroby.


  W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, niezależnie od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru,


  Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich schwytania będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat za schwytanie i przetrzymywanie zwierzęcia w schronisku.


  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Bukowno.

  § 6

  Traci moc art. 13 uchwały Nr XXX/275/97 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.11.1997r – przepisy prawa miejscowego gospodarki odpadami komunalnymi oraz utrzymania porzadku i czystości na terenie miasta Bukowno


  § 7


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie oraz w “Głosie Bukowna”.


  Tekst niniejszej uchwały zostanie przekazany zarządcom i administratorom budynków mieszkalnych.


  § 8


  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 8. #8
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Załącznik do uchwały Nr XV/129/00

  Rady Miejskiej

  w Radzyniu Podlaskim

  z dnia 16 marca 2000 r.  REGULAMIN
  UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

  NA TERENIE MIASTA

  RADZYŃ PODLASKI


  ...

  XII. ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH
  §73

  1. Osoby utrzymujące psy są zobowiązane do ich oznaczenia odpowiednimi znaczkami lub identyfikatorami.

  2. Oznaczenie jest obowiązkowe w przypadku przebywania psów poza ich stałym miejscem pobytu.

  3. Znaczki lub identyfikatory są wydawane przez Urząd Miejski w związku z ewidencją psów do celów wymiaru podatku od posiadania psów.

  §74

  Pomieszczenia (kojce, budy itp.) dla psów powinny być lokalizowane w sposób i miejscu nie mającym niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie.

  §75

  Pomieszczenia dla psów nie mogą być lokalizowane bezpośrednio przy granicy nieruchomości i w odległości mniejszej niż 10 m od budynku mieszkalnego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.

  §76

  Minimalna odległość pomieszczeń dla psów od granicy nieruchomości wynosi 2 m.

  §77

  Ustalenia zawarte w §75 i §76 nie mają zastosowania w przypadku, gdy pomieszczenia dla psów znajdują się w budynkach o pełnych ścianach, a wybieg dla psów znajduje się od strony innej niż od strony granicy nieruchomości sąsiedniej.  §78

  Za zgodą użytkowników nieruchomości sąsiednich dopuszcza się odstępstwa od przepisów §75, §76 i §77.

  §79

  Pomieszczenia, w których przebywają psy powinny być sprzątane co najmniej dwa razy dziennie (rano i wieczorem) z różnego rodzaju nieczystości, w tym także z ekskrementów.

  §80

  W lokalach budynków wielomieszkaniowych mogą być przetrzymywane psy, które swoim zachowaniem nie zakłócają spokoju.

  §81

  Psy poza granice nieruchomości , na której stale przebywają, lub lokalu mieszkalnego mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy.

  1. Psy stwarzające zagrożenie powinny mieć założony kaganiec.

  2. Na osobach wyprowadzających psy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa innych osób.

  §82

  Zabrania się puszczania psa luzem bez nadzoru osoby opiekującej się nim.

  §83

  Osoby utrzymujące psy są zobowiązane do dopilnowania, ażeby nie niszczyły i nie dewastowały otoczenia. Winny one usuwać ekskrementy i inne zanieczyszczenia pozostawione przez psy w miejscach przeznaczonych do powszechnego użytku (ulice, place, parki, zieleńce itp.).

  §84

  Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania psów w miejscach zabaw dzieci (place zabaw), ze szczególnym uwzględnieniem piaskownic.  §85

  1. Zakazuje się hodowli i chowu psów na terenach osiedli mieszkaniowych i zwartej zabudowy. Za hodowlę i chów uznaje się utrzymywanie więcej niż 3 psów.

  2. Hodowla i chów na pozostałym terenie miasta może być prowadzona za zgodą Burmistrza po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  §86

  Za zachowanie się psów oraz powstałe w ich wyniku szkody odpowiadają w pełni właściciele lub osoby opiekujące się nimi, czy też zobowiązane do opieki nad nimi.

  §87

  1. Psy przebywające bez opieki poza miejscem ich stałego pobytu będą podlegały wyłapywaniu jako bezdomne.

  2. Za odłów psów bezdomnych jest odpowiedzialny Urząd Miejski.

  3. Schwytany pies może być zwrócony właścicielowi po pokryciu przez niego kosztów jego odłowienia, ewentualnego transportu do schroniska
  i przechowywania w schronisku.

  §88

  Przepisy §83, §84, §85 i §86 mają zastosowanie także do osób utrzymujących koty.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 9. #9
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  REGULAMIN
  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia

  ...


  Rozdział 5
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

  § 24

  Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się na zewnątrz.

  § 25

  Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30 cm w kłębie.

  § 26

  Zobowiązuje się właścicieli do wszczepienia swoim psom identyfikatorów – transponderów i umożliwienie kontroli numeru wszczepionego identyfikatora pracownikom samorządu gminy oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.
  § 27

  Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic i trawników.
  § 28

  1. Zabrania się wyprowadzania psów na teren placów zabaw dla dzieci.
  2. Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli taki zakaz wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela placówki.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 10. #10
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Uchwała Nr 55/98
  Rady Miejskiej w Radzionkowie
  z dnia 1 czerwca 1998 roku


  w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzionków dotyczących wymagań w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonym do wspólnego użytku


  Działając na podstawie art. 7 ust. l pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l, art.42 ust. 1 i 2, art. 28a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia
  13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622) oraz nominacji Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 1997 roku,


  Rada Miejska w Radzionkowie uchwala, co następuje :


  § 1.

  1. Zwierzęta domowe, o których mowa w § l to zwierzęta udomowione i użytkowane przez człowieka, a w szczególności psy i koty.

  2. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej posiadające na obszarze miasta zwierzęta domowe zobowiązane są do :
  1) zachowania środków ostrożności w szczególności poprzez stosowanie środków zabezpieczających właściwych dla danego zwierzęcia zapobiegających zranieniu przez zwierzę ludzi lub innych zwierząt;
  2) poddania obserwacji w zakładzie weterynaryjnym zwierzęcia, które skaleczyło człowieka.
  3) zawiadomienia dyspozytora P.U.S Komunalnik Sp. z o.o. o pojawieniu się u zwierzęcia objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną;
  4) uniemożliwiania dostępu do miejsc publicznych zwierzęciu wzbudzającemu podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną i poddania go leczeniu weterynaryjnemu;
  5) stosowania zakazu wprowadzania zwierząt domowych do wszelkiego rodzaju lokali użytkowych i obiektów, w których właściciel lub zarządca wprowadził taki zakaz oraz
  do piaskownic i na tereny przeznaczone na plac zabaw i gier;
  6) usuwania we własnym zakresie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku tj. : ulicach, chodnikach, placach, kładkach, zieleńcach, skwerach i dworcach;
  7) stosowania się do „Regulaminu porządku domowego" określającego zasady współżycia społecznego właścicieli zwierząt domowych w budynkach wielolokalowych w sposób nie stwarzający uciążliwości i zagrożenia dla pozostałych współmieszkańców.
  § 2.

  Właścicieli psów na terenie miasta zobowiązuje się dodatkowo do :

  1) zgłaszania psa do rejestracji podczas płacenia podatku od posiadania psa i zaopatrzenia
  go w znaczek identyfikacyjny we właściwej jednostce organizacyjnej tj:
  a) w Referacie Lokalowym Urzędu Miejskiego - dla budynków komunalnych i budynków stanowiących własność i zarządzanych przez osoby fizyczne,
  b) w administracji budynków - dla budynków zakładowych i spółdzielczych;

  2) poddawania psa w wieku ponad 2 miesiące przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie raz w ciągu roku kalendarzowego prowadzonego wg harmonogramu ogłaszanego corocznie w formie uchwały Zarządu Miasta;

  3) wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie i tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, gdy pies jest w kagańcu
  a właściciel psa ma pełną możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;

  4) stosowania zakazu pozostawiania psa bez dozoru, jeśli pies nie znajduje się w
  pomieszczeniu zamkniętym lub ogrodzonym oraz zakazu doprowadzania psa do stanu
  agresywności przez szczucie, drażnienie i płoszenie;

  5) reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku i spoczynku nocnego wywołanego wyciem lub uporczywym szczekaniem;

  6) okazywania aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie
  na każde żądanie uprawnionego podmiotu.


  § 3.

  1. Zwierzęta bezdomne pozostające na terenie miasta bez nadzoru właściciela lub opiekuna bądź bez znaczka identyfikacyjnego mogą być zabrane i przetrzymane w schronisku dla bezdomnych zwierząt przez okres 14 dni.

  2. Odbiór zwierzęcia ze schroniska będzie możliwy po zapłaceniu przez właściciela kosztów transportu i pobytu w schronisku.


  § 4.

  1. Naruszanie przepisów niniejszej uchwały podlega karze wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

  2. Kontrolę i egzekwowanie przepisów niniejszej uchwały powierza się pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej i innym osobom wyznaczonym przez Zarząd Miasta.

  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.


  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

  U z a s a d n i e n i e
  Rada Gminy została ustawowo zobowiązana do uregulowania uchwałą obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Postanowienia niniejszej uchwały zobowiązuj ą właścicieli zwierząt domowych do stosowania środków zabezpieczających właściwych dla danego zwierzęcia, uniemożliwiania dostępu do miejsc publicznych zwierzęciu wzbudzającego podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną i poddania go leczeniu weterynaryjnemu.

  Powyższe postanowienia mają na celu głównie zapewnienie bezpieczeństwa ludzi. Uchwała zawiera również postanowienia mające zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Wprowadzono szczególny rodzaj obowiązków
  dla właścicieli i opiekunów psów (rejestracja, zaopatrzenie w znaczek, posiadania aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie).

  Uchwała reguluje również problem zwierząt bezdomnych umożliwiając ich przewiezienie
  i przetrzymywanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

  Podsumowując ustalenia uchwały mają za zadanie utrzymanie porządku na terenie gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa m. in. poprzez eliminację bezdomnych zwierząt z ulic miasta
  i sprawowanie nad zwierzętami przez ich właścicieli odpowiedzialnej opieki.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 11. #11
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  W odpowiedzi na Pana pismo dot. przepisów prawnych o czworonogach przesyłam Rozdział V Uchwały Nr XXXIII/272/97 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Więcbork.

  Rozdział V:
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe (np. psy, koty) zobowiązane są do:
  a) należytego opiekowania się zwierzętami i nie porzucania ich;
  b) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
  c) poddawania psa szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie (wg. przepisów zwartych w Dz.U. Nr 54, poz. 309 z 1961 r. z późn. zm.)
  d) wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu;
  e) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wówczas, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli;
  f) zwolnienie psa od stałego dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie należycie ogrodzonym;
  g) psy używane do pilnowania powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się poza teren pilnowanego obiektu;
  h) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa lub kota na klatkach schodowych oraz innych miejscach służących do wspólnego użytku;
  i) niewprowadzania psów i kotów do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych, na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, których właściciel bądź użytkownik taki zakaz wprowadził;
  j) obowiązek zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym należy do zakresu działania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, któremu gmina zleciła opiekę.
  2. Bezdomne zwierzę może być doprowadzone do schroniska przez każdą osobę lub też
  zabrane z miejsca przebywania przez pracownika Schroniska dla Bezdomnych
  Zwierząt na telefoniczne bądź osobiste zgłoszenie.
  3. Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt mogą być dostarczane ślepe mioty do uśpienia, a także zwierzęta, którym ich dotychczasowy właściciel nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki.
  4. Obowiązek usunięcia padłych lub zabitych zwierząt domowych należy do:
  a) osób posiadających zwierzę;
  b) właściciela nieruchomości – w przypadku, gdy padłe lub zabite zwierzę było bezdomne;
  c) zarządcy drogi – gdy zwierzę znajduje się w obrębie pasa drogowego;
  d) gminy – w odniesieniu do pozostałych terenów;

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 12. #12
  Dołączył
  Nov 2003
  Przegląda
  Sopot
  Posty
  82

  Domyślnie

  ZEMAT!
  ja z podziękowaniami! nigdzie nie mogłam znaleźć tych cholernych przepisów (szukałam na stronach trójmiejskiego urzędu miasta, ale nic z tego), a tu jaka miła niespodzianka!

  lubię wiedzieć czym mnie może władza zaskoczyć...
  ja tam wolę się stosować nawet do kretyńskich przepisów, bo niestety walki z kretynami (i przepisami, które takowi tworzą) normalny człowiek nie jest w stanie wygrać (po prostu chyba tych kretynów jest za dużo na świecie- przykre, ale prawdziwe)

 13. #13
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Cieszę się że komuś się przydają takie info. Już myślałem że darmny mój wysiłek
  Niedługo będą inne miasta czekam na e-maile

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 14. #14
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Robi się

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 15. #15
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Łódź


  Rozdział 6.
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

  § 28.

  1. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
  2. W szczególności do obowiązków utrzymujących psy i zwierzęta domowe należy:
  1) sprawowanie stałego i skutecznego dozoru dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te są na uwięzi lub znajdują się na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie,
  2) w miejscach publicznych prowadzenie psów na uwięzi, a psów agresywnych lub
  w inny sposób niebezpiecznych czy uciążliwych dla otoczenia (w tym wszystkich ras psów wymienionych w § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy - Dz. U. Nr 159, poz. 1051, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) w założonych kagańcach.
  W miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia, pies może znajdować się bez uwięzi tylko wówczas, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,
  3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do odpowiednio oznaczonych przez użytkownika obiektów użyteczności publicznej (wzór oznaczenia stanowi załącznik do Regulaminu)*; postanowienie to nie dotyczy psów - przewodników,
  4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic itp. oraz na tereny objęte zakazem ustalonym przez Radę Miejską
  w Łodzi; zakaz ten nie dotyczy psów - przewodników,
  5) niedopuszczanie do zakłócania spokoju domowego przez zwierzęta domowe,
  6) pełne respektowanie innych przepisów szczegółowych określających postępowanie
  z psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym regulaminów porządkowych komunikacji miejskiej, parków, obiektów publicznych itp.,
  3. Na obszarze obejmującym tereny ograniczone ulicami: Gdańską, Radwańską, Brzeźną, Abramowskiego, Kilińskiego, Północną i Ogrodową wraz z tymi ulicami psy muszą być wyprowadzane na uwięzi.
  4. Organizator imprez publicznych z udziałem psów i innych zwierząt domowych (jak np. wystawy psów, pokazy tresury) może po uzgodnieniu z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi odstąpić w regulaminie imprezy od zasad zawartych w przepisach gminnych.
  5. Przepisy powyższe dotyczą właścicieli lub sprawujących opiekę nad wszystkimi innymi zwierzętami trzymanymi w charakterze zwierząt domowych.

  § 30.

  1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego.
  2. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dzieci.

  * - przekreślony wizerunek psa z napisem pod spodem STOP.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 16. #16
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Bydgoszcz  ROZDZIAŁ 5

  Obowiązki osób utrzymujących psy i inne zwierzęta domowe.

  § 19. 1. Posiadacze psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się tych zwierząt.

  2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
  1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów agresywnych i niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu,
  2) przewożenie psów w środkach komunikacji publicznej na uwięzi i w kagańcu,
  3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku (nie dotyczy to osób niewidomych i niedowidzących),
  4) 17) wyposażenie psa w identyfikator umożliwiający odszukanie lub kontakt z właścicielem, rejestracja, szczepienie ochronne psów i uiszczanie podatku od ich posiadania, na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa.

  3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się:
  1) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp),
  2) wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów,
  3) dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

  4. Uwolnienie od stałego dozoru psów i innych zwierząt, dozwolone jest tylko w następujących przypadkach:
  1) gdy są one na uwięzi,
  2) znajdują się na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie,
  3) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 17. #17

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez ZEMAT
  Łódź


  Rozdział 6.
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

  § 28.

  1. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe...
  Dzieki ZEMAT za te info, ale mam pytanie: z czego ten 6 rozdział konkretnie jest?
  http://www.huskyzone.pl
  Siberian Husky POLARCTICA FCI & Centrum Kynologiczne Psia Niania
  Dog Experts Team - DogET - http://www.doget.pl

 18. #18
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez SZAMAN
  Dzieki ZEMAT za te info, ale mam pytanie: z czego ten 6 rozdział konkretnie jest?
  Jest to rozporządzenie o utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 19. #19
  Dołączył
  Oct 2003
  Przegląda
  Zabrze
  Posty
  99

  Domyślnie

  zemat!! a nie masz czasem zabrza? z góry dziękuję..

 20. #20
  Dołączył
  Mar 2003
  Przegląda
  Szczecin
  Posty
  2,826

  Domyślnie

  SZCZECIN

  UCHWAŁA NR XII/240/03
  Rady Miasta Szczecina
  z dnia 24 listopada 2003 r.

  w sprawie podatku od posiadania psów


  1. Podatek od posiadania jednego psa przez osoby fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi rocznie 50 zł.

  § 2. Podatek od posiadania jednego psa przez osoby fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin wynosi rocznie 37 zł za psy, które zostały trwale oznakowane poprzez wszczepienie elektronicznego mikroprocesora lub tatuaż. Stawka podatku obowiązywać będzie do końca 2004 roku i w następnym roku podatkowym.

  § 3. Podatku od posiadania psa nie pobiera się za psy, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji od dnia zabiegu do końca danego roku i przez następne dwa lata podatkowe.

  § 4. Podatku od posiadania psa nie pobiera się od dnia nabycia psa do końca danego roku i w następnym roku podatkowym od właścicieli, którzy nabędą psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

  § 5. Podatku od posiadania psa nie pobiera się:
  1) z tytułu posiadania szczeniąt w wieku do 4 miesięcy,
  2) z tytułu posiadania psów przez osoby w wieku powyżej 65 lat.

  § 6. Zwolnienie o którym mowa w § 5 pkt 2 uchwały dotyczy podatku wyłącznie od posiadania jednego psa.

  § 7. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.

  § 8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy i płatny jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

  § 9.Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego lub inkasentowi.

  § 10. Poboru podatku w drodze inkasa dokonuje Spółka z o. o. Targowiska i Opłaty Lokalne w Szczecinie.

  § 11. Pobrany podatek wraz z odsetkami Inkasent przekazuje na rachunek dochodów podatkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, raz w miesiącu do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc ubiegły.

  § 12. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta dokonującego poboru podatku od posiadania psów w wysokości 30% przekazanych wpływów, które wypłacane będzie w oparciu o zawartą umowę.

  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

  § 14. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem 01 stycznia 2004 roku.

  § 15. Traci moc uchwała Nr 1/W/12/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 06 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów.


  "W sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina"

  gdzie jest rozdział o
  "Rozdział VI
  Zasady utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich."

  gdzie czytamy w punkcie 8
  W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w odpowiednie środki zabezpieczające, takie jak kaganiec, klatka, uprząż itp. Właściciele psów zobowiązani są zabezpieczyć zwierzę poprzez smycz i kaganiec. Obowiązek używania kagańca dotyczy również psów w miejscach przeznaczonych na wybiegi.

  No i więcej na stronie
  http://www.schronisko.astermedia.pl/pizwierz.html

 21. #21
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  sylwiaskalska dziękuje za pomoc

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 22. #22
  Dołączył
  Mar 2003
  Przegląda
  Szczecin
  Posty
  2,826

  Domyślnie

  Nie ma problemu

 23. #23
  Dołączył
  Jul 2002
  Przegląda
  Poznań
  Posty
  1,685

  Domyślnie

  A ja nie mogę znaleźć Poznania.
  Ela i kocie charty - afgan Rotti i borzoj Borys

  \"na zające trzeba psów bardzo prędkich, którzyby gonili a dodzierżneli, jako są chartowie\"

  Crescencjusz, Księgi o gospodarstwie, 1549

 24. #24
  Dołączył
  Mar 2003
  Przegląda
  Szczecin
  Posty
  2,826

  Domyślnie

  Za pozwoleniem ZEMATA Moge przetłumaczyć jak ktoś jest zainteresowany

  FINLANDIA
  Dog Etiquette

  When traveling to foreign countries, we frequently see customs and ways of doing things that differ from those in our home country. This is in fact one of the great things about visiting new countries! The "dog etiquette" in different countries may vary a bit, too. To make your visit to Finland even more enjoyable, we will give you a few hints:
  - Always keep your dog on a leash. There are special, fenced in dog parks in Helsinki and other cities where you may let your dog run and make new friends.
  - Do not take your dog to a restaurant or supermarket. Some other places (such as playgrounds, beaches, school yards and shopping centers) may also have a No Dogs sign.
  - Hotels, motels, resorts, and campsites: most welcome dogs. Please ask in advance when making the reservation or checking in.
  - Trains and buses: long distance trains have a separate car for pets. Please ask for more information at the ticket office. Local buses allow dogs to be transported but long-distance buses may not. Again, ask at the bus station before purchasing a ticket.
  - Always clean up after your dog.

  A tu jest strona internetowa http://www.kennelliitto.fi/english/traveling.htm

 25. #25
  Dołączył
  Sep 2003
  Posty
  422

  Domyślnie

  a co z zielona gora , ciekawa jestem co wykombinowali sobie u mnie
  [LEFT][SIZE=1][B][COLOR=#006400][URL="http://www.psysportowe.pl/forum"]www.psysportowe.pl/forum[/URL]
  [COLOR=Green][URL="http://www.fiorkes.net"]www.fiorkes.net[/URL][/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE][/LEFT]
  [LEFT][SIZE=5][B][SIZE=1][COLOR=#006400][URL="http://www.fiorkes.psysportowe.pl"]www.fiorkes.psysportowe.pl[/URL][/COLOR][/SIZE][I][SIZE=1][COLOR=#006400]
  [/COLOR][/SIZE][/I][/B]
  [/SIZE][/LEFT]
  [SIZE=5]
  [/SIZE]

Strona 1 z 11 1234 ... OstatniOstatni

Zakładki

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •