Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 123456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 75 z 251
 1. #51
  Dołączył
  May 2003
  Przegląda
  Katowice
  Posty
  445

  Domyślnie

  Hehehe... juz widzę radość na obliczach przechodniów itp., kiedy zaczynam prowadzić psa na 50-metrowej lince...

 2. #52

  Domyślnie

  próbowałam Holka chodziła na lince 15 m. Koszmar. Pies i tak nie mógł sie wybiegać, linka się plątała w krzaki, doczepiały się do niej jakieś śmieci i to wszystko chodziło za moim psem

 3. #53
  Dołączył
  May 2003
  Przegląda
  Katowice
  Posty
  445

  Domyślnie

  Tiaaa... Kira przy okazji popodcinałaby nogi przechodniom, oplątała parę psów, siebie i mnie. Super. A przy okazji wątpię, aby się wybiegała.

 4. #54
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  sulejman NIE RÓB BAŁAGANU ZAŁÓŻ NOWY POST I SIĘ DOWIESZ A NAJLEPIEJ PRZEŚLEDŹ STARSZE
  ZEMAT

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 5. #55

  Domyślnie

  Sorki za poprzedni post, ale już znalazłem to co potrzeba to toteż wklejam jak to jest u mnie w mieście:

  NYSA

  IV. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
  § 6. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do:
  a) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami i nie porzucania ich, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego,
  b) zaopatrzenie psa w znaczek rejestracyjny oraz poddawanie go jeden raz do roku szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie,
  c) zapobiegania zbędnemu rozmnażaniu się psów i kotów,
  d) nie dopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez psy (przez uporczywe szczekanie).
  2. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.
  3. Właściciele nieruchomości, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, winni podejmować niezbędne działania w celu ograniczenia populacji kotów wolno bytujących poprzez dodawanie do pokarmów środków antykoncepcyjnych oraz wybieraniu ślepych miotów dla ich humanitarnego uśpienia.
  § 7. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienia psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
  3. W przypadku odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych.
  § 8. 1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.
  2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

 6. #56
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA
  UCHWAŁA: XII/76/IV/2003 z dnia 11/03/2003

  • Data podjęcia: 11/03/2003

  • Data ogłoszenia:

  • Symbol: XII/76/IV/2003

  • Tytuł: UCHWAŁA NR XII/76/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.


  UCHWAŁA NR XII/76/IV/2003
  RADY MIASTA POZNANIA
  z dnia 11 marca 2003 r.

  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

  Na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622, z 1997r. Dz. U. nr 60, poz. 369, Dz. U.
  nr 121, poz.770, z 2000r. Dz. U. nr 22, poz. 272, z 2001r. Dz. U. nr 100, poz. 1085, Dz. U.
  nr 154, poz. 1800, z 2002r Dz. U. nr 113, poz. 984, , z 2003r. Dz. U. nr 7, poz. 7, uchwala się, co następuje:

  Rozdział I
  WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  Rozdział II
  RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW OMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
  ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH

  Rozdział IV
  OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

  § 10.
  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
  i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

  § 11.
  1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
  1) zarejestrowanie psa,
  2) oznakowanie psa,
  3) wyposażenie psa w obrożę,
  4) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
  5) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust.3,
  6) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,
  7) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miasta Poznania,
  usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach
  i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.); postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników,
  niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
  2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz
  ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
  3. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

  § 12.
  1. Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do jego zarejestrowania i oznakowania w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa.
  2. Rejestracja i oznakowanie psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
  3. Zgłoszenia psów do rejestracji przyjmują:
  1) inkasenci pobierający podatek od posiadania psów; wykaz inkasentów określa corocznie uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie podatku od posiadania psów,
  2) Schronisko dla Zwierząt przy ulicy Bukowskiej 266 w Poznaniu, w ramach działania miejskiej jednostki budżetowej Usługi Komunalne.
  4. Miejski rejestr psów prowadzony jest przez miejską jednostkę budżetową Usługi Komunalne (Schronisko dla Zwierząt).
  5. Oznakowanie psa polega na umieszczeniu na obroży znaczka identyfikacyjnego, którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały.
  6. Znaczki identyfikacyjne wydawane są odpłatnie przez podmioty określone w ust. 3.
  7. Wpis w miejskim rejestrze psów obejmuje następujące dane: nazwisko, imię, adres
  i nr dowodu osobistego osoby utrzymującej psa, rasę i płeć psa, numer znaczka identyfikacyjnego i datę jego wydania.
  8. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w podmiocie określonym
  w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia padnięcia psa.
  9. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz są zobowiązani zawiadomić podmiot określony w ust. 3 w terminie 14 dni o tej zmianie.
  10. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób, które weszły w posiadanie psa przed dniem wejścia w życie uchwały i dokonały rejestracji oraz oznakowania psa w oparciu
  o dotychczasowe zasady, z zastrzeżeniem ust. 11.
  11. W przypadku gdy treść wpisu i znaczek nie odpowiadają wymogom uchwały, osoba utrzymująca psa ma obowiązek wystąpić do podmiotu określonego w ust. 3 o stosowną korektę wpisu i wymianę znaczka, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie.
  12. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie wprowadzić dotychczasowe dane zawarte w rejestrach prowadzonych przez podmioty określone w ust. 3, do miejskiego rejestru psów.

  Rozdział VII
  PRZEPISY KOŃCOWE

  § 18.
  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

  § 19.
  Traci moc uchwała nr LXI/449/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (z późniejszymi zmianami).

  § 20.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  Przewodniczący
  Rady Miasta Poznania
  /-/Przemysław Alexandrowicz

  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr XII/76/IV/2003
  Rady Miasta Poznania
  z dnia 11 marca 2003 r.

  ZNACZEK IDENTYFIKACYJNY

  Wykonany z metalu, o kształcie trójkąta równobocznego o boku 4 cm
  z następującymi elementami: wizerunek głowy psa, napis „POZNAŃ”, numer
  z miejskiego rejestru psów.

  UZASADNIENIE
  do UCHWAŁY Nr XII/76/IV/2003
  RADY MIASTA POZNANIA
  z dnia 11 marca 2003 r.

  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

  Postępowanie z odpadami komunalnymi winno być prowadzone wg przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z uwzględnieniem ustawy o odpadach.
  W rozdziale I doprecyzowano wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
  W rozdziale II określono rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
  W rozdziale III uszczegółowiono częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  W § 12 rozdziału IV doprecyzowano obowiązki osób utrzymujących psy, a w szczególności dotyczące:
  - rejestracji i oznakowania psa,
  - prowadzenia miejskiego rejestru psów,
  - wyrejestrowania psa w przypadku jego padnięcia,
  - zawiadomienia o zmianie osoby utrzymującej psa w przypadku jego sprzedaży.
  W § 13 rozdziału V poszerzono obszar zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich o tereny osiedla Krzyżowniki – Smochowice w granicach wyznaczonych ulicami: Lutycka, Łobżenicka, Pelplińska, Starogardzka, Kościerzyńska, Oliwska, Polanowska (na całej długości), wzdłuż toru kolejowego.
  W związku z powyższym, Prezydent Miasta Poznania prosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.

  Zastępca Prezydenta
  Miasta Poznania
  /-/Michał Kruszyński


  Dzięki

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 7. #57

  Domyślnie

  Może ktoś zna przepisy miasta Chorzowa? Byłabym wdzięczna. Mam psa od niedawna, w dodatku dużego i cały czas będąc z nim na spacerze zastanawiam się czy nie dostanę mandatu, bo nie ma kagańca. Znam tylko stawkę podatku 10 zl na rok, chyba że weszło się w posiadanie psa po 30.06 wtedy 5 zł.

 8. #58
  Dołączył
  Nov 2003
  Przegląda
  Gdańsk
  Posty
  1,291

  Domyślnie

  hmmm... nic nie widziałam w tej Ustawie z Gdańska o obowiązku kagańcowania psów w środkach komunikacji miejskiej!
  A może przeoczyłam?
  Chyba sobie to druknę, pozaznaczam i wsadzę do portfela

 9. #59
  Dołączył
  Dec 2004
  Przegląda
  Lublin
  Posty
  1,588

  Domyślnie

  szkoda że ni ma tu nic o przepisach obowiązujących w Lublinie. przeglądałam strony Um ale ja nie umie tam tego znaleźć a moze nie ma . Jelsi ktoś miałby dostęp do tego typu inf b. prosze o wstawienie. Zawsze to człowiek z psem pewniej się czuje jak wie jakie przepisy łamie

 10. #60
  Dołączył
  Jul 2004
  Przegląda
  Opole
  Posty
  73

  Domyślnie

  Z Opola:


  Załącznik do uchwały
  Nr LXVI/776/02
  Rady Miasta Opola
  z dnia 10 października 2002 r.

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OPOLE

  ...

  ROZDZIAŁ V

  Obowiązki właścicieli zwierząt domowych


  § 14

  1.Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W szczególności niepozostawiania zwierzęcia bez dozoru, gdy nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

  2.Osoby posiadające psy na terenie gminy Opole są zobowiązane:
  - zgłosić psa do rejestracji (pobrać znaczek identyfikujący i umieścić go przy obroży psa),
  - poddać psa obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie oraz obserwacji weterynaryjnej w przypadkach przewidzianych prawem,
  - w przypadku posiadania psa rasy agresywnej uzyskać stosowną decyzję prezydenta miasta Opola.

  § 15

  Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

  § 16

  Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

  § 17

  Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).

  § 18

  Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic oraz innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

  § 19

  Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich, jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce, place zabaw itp.
  Pozdrawiamy


 11. #61
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  M.G.97.5.63
  Uchwała Nr XLIII/46/97

  Rady Miejskiej w Grudziądzu

  z dnia 9 lipca 1997 r.
  w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Grudziądza.
  Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622) oraz art. 40, ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity w Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)


  Informuje pomijając inne paragrafy co następuje:
  OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

  Osoby posiadające psy są zobowiązane do ich rejestracji. Rejestrację należy dokonać we właściwej administracji mieszkaniowej, a w przypadku osób płacących podatek od nieruchomości lub gospodarstwa rolnego w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.


  Znaki identyfikacyjne dla psów zapewnia Urząd Miejski w Grudziądzu.


  W przypadku padnięcia psa, znak identyfikacyjny podlega zwrotowi do właściwej administracji mieszkaniowej lub Urzędu Miejskiego.


  Przy sprzedaży psa posiadającego już znak identyfikacyjny innemu właścicielowi, fakt ten należy zgłosić do administratora lub organu rejestrującego psa.


  Psa zaopatrzonego w obrożę wraz ze znakiem identyfikacyjnym, w miejscach publicznych należy prowadzić na smyczy, a wszystkie psy duże oraz mniejsze agresywne muszą posiadać założony kaganiec.


  Swobodny wybieg może odbywać się z dala od miejsc uczęszczanych przez ludność lub na terenach ustalonych przez właściciela nieruchomości wtedy, gdy właściciel lub opiekun zwierzęcia ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.


  Do zwierząt wymienionych w punkcie 6 stosuje się przepisy punktu 5 w części dotyczącej kagańców.


  Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic, boisk sportowych, kąpielisk miejskich i innych obiektów ustalonych przez właścicieli nieruchomości.


  Na każdego posiadacza i opiekuna psa lub innego zwierzęcia domowego, nakłada się obowiązek natychmiastowego usuwania powstałych po nim zanieczyszczeń.


  Usuwanie zanieczyszczeń wymienionych w punkcie 9 obowiązuje na wszystkich terenach przeznaczonych do wspólnego użytku (ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.).


  Nieruchomości, na których stróżują psy muszą być zabezpieczone przed wydostaniem się psa na zewnątrz nieruchomości.


  Obowiązki utrzymania zwierząt w zakresie szczepień ochronnych i płacenia podatku od posiadania psa regulują odrębne przepisy.

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 12. #62
  Dołączył
  Apr 2003
  Przegląda
  warszawa
  Posty
  2,775

  Domyślnie

  nigdzie nie moge znalesc info dotyczacego gminy targowek w Warszawie, poniewaz zostatnio mialam spotkanie z Panami ze strazy miejskiej, chcialabym sie zapoznac z rozporzadzeniem blizej zanim wdam sie w dyskusje nastepnym razem z Panami.

  z gory dziekuje za info.
  Ola

 13. #63
  Dołączył
  Jul 2004
  Przegląda
  Falęcice / Białobrzegi WBR, WGR
  Posty
  3,420

  Domyślnie

  A można prosić Radom?


  Zemat jak byś mógł mi powiedzieć: Mieszkam w gminie Promna-fakt promna wieś (Promna Kolonia ma prawa mioejskie). Obok jest gmina Białobrzegi i jednocześnie siedziba powiatu. Gdzie sie zwrócić po przepisy: do Ciebie, do Promnej czy do Białobrzeg?

  Jak byś mógł to poszukaj Promne i Białobrzegi (ew. Promna nie bo tow koncu nie miasto ale Białobrzegi jak najbardziej )
  Red Hot Chilli's Kennel - Nova Scotia Duck Tolling Retriever
  proszę mi nie wysyłać zaproszeń na bazarki, sama najdę co mi trzeba

 14. #64
  Dołączył
  Dec 2004
  Przegląda
  Lublin
  Posty
  1,588

  Domyślnie

  tu uchwała obowiązująca aktualnie w Lublinie


  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
  przeznaczonych do wspólnego użytku

  § 17
  Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak aby:
  nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
  nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich,
  nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego
  nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne zachowanie.
  Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie, zaś wydane zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie uprawnionych osób.
  Właściciel psa, który zamieszkuje w Lublinie, zobowiązany jest dokonać jego rejestracji oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie psu pod skórę elektronicznego mikroprocesora przez lekarza weterynarii, w okresie 5 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszych zasad, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4.
  Obowiązek wynikający z ust. 3:
  w przypadku psa młodego należy wykonać do dnia ukończenia przez psa 12 m-cy życia,
  w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni od dnia nabycia psa.
  Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane będą w wyznaczonych lecznicach weterynaryjnych. Rejestracja i znakowanie są bezpłatne.
  Przepis ust. 3, nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce Oddział w Lublinie, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa na zasadach obowiązujących w Związku.
  Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Uwaga ! Zły pies! " lub tabliczkę z rysunkiem psa.
  W miejscach publicznych psa (lub inne zwierzę, które ze swej natury może być agresywne) prowadzić na smyczy i w kagańcu; zwolnienie ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu kontroli nad jego zachowaniem,
  Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki, poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wrzucenia ich do specjalnych pojemników typu Azor lub kosza na odpady.
  Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:
  miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności do piaskownic,
  pomieszczeń użyteczności publicznej,
  obiektów sportowych.
  Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników).
  Dokarmianie ptaków i zwierząt może odbywać się w miejscach
  i w obiektach ku temu przeznaczonych i uzgodnionych z zarządcą nieruchomości. Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania ptaków i zwierząt poza miejscami ku temu przeznaczonymi.
  Zwierzęta domowe poruszające się bez opieki będą traktowane jak bezpańskie i mogą być odławiane oraz wywożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt, skąd mogą być wykupione przez właściciela w okresie 14 dni od dnia odłowienia. Po tym terminie stają się własnością właściciela schroniska i podlegają sprzedaży na zasadach ogólnych.

  § 18
  Na terenie Miasta Lublina zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem:
  istniejących w dniu wejścia w życie gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz. 431 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
  w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176),
  przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,
  hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych lub w Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

  2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:
  w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
  nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
  w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.
  Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi oraz królików i szynszyli oraz teren ich chowu, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 i 3, powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy posesji położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:
  30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,
  100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.
  Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.
  Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
  Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
  Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.
  Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być co najmniej dwa razy w roku bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.
  Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów i murów.
  Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonych co najmniej 30m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi; odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy.
  § 19

  Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich :
  wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
  w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony
  na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

  § 20

  Zasady nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich:
  utrzymywanych na terenach pracowniczych ogrodów działkowych,
  przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schroniskach dla zwierząt oraz stanowiących własność cyrków lub klubów sportowych,
  pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych,
  utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych i serologicznych.

 15. #65
  Dołączył
  Apr 2003
  Przegląda
  warszawa
  Posty
  2,775

  Domyślnie

  dzisiaj dostalam odpowiedz z gminy dotyczacej gm.Targowek w Warszawie moze komus sie przyda

  wyciąg z Uchwały


  Uchwała Nr XXXIII/756/2004
  Rady miasta stołecznego Warszawy
  z dnia 8 lipca 2004 roku


  w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku oraz określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

  § 1
  Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy w brzmieniu załącznika do uchwały.

  .....


  Załącznik
  do uchwały Nr XXXIII/756/2004
  Rady m.st. Warszawy
  z dnia 8 lipca 2004 r.


  Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa
  i czystości w miejscach publicznych na terenie
  miasta stołecznego Warszawy


  Rozdział V
  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

  § 22
  1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
  2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.
  3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
  4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (w klatce).

  § 23
  1. Na tereny przeznaczone do wspólnego lub publicznego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
  2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  3. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:
  1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,
  2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.
  4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do psów-przewodników osób niewidomych.

  § 24
  Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości.

  § 25
  1. Gołębi nie utrzymuje się w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa.
  2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w rejonach, w których występuje zabudowa mieszkaniowa, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi, a nadto nie powoduje zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednich.

  § 26
  Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.

  § 27
  Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta:
  1) na klatkach schodowych, w windach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych.
  2) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych
  o ile w tych miejscach bądź w ich najbliższym otoczeniu ustawione są pojemniki na odchody zwierzęce.

  § 28
  Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.

  § 29
  Zaleca się umieszczenie na obroży zwierzęcia danych pozwalających na ustalenie osoby utrzymującej zwierzę.

  § 30
  Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk.

 16. #66

  Domyślnie

  Ja szukam uchwały z Inowrocławia, ale nie mogę nic znaleźć

 17. #67
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez e_emi
  Ja szukam uchwały z Inowrocławia, ale nie mogę nic znaleźć
  a jakie to województwo bo jest ich trochę

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 18. #68

  Domyślnie

  woj. kujawsko - pomorskie

  szukałam na www UM i nie ma podanej treści uchwały, skierowałam zapytanie do nich, podano mi wszystko prócz tego czy wyprowadza się w kagańcu czy nie;
  potem rozmawiałam w Straży Miejskiej, zacytował mi uchwałę (której treść ciężko dostać mimo, że tytuł jej podawany jest w biuletynie) i napisane jest, że pies musi być na smyczy, a psy rasy średniej i dużej powinny być w kagańcu.
  więc interpretacja prawna słowa "powinno" znaczy, że "nie musi". jednakże nasi strażnicy interpretują ten zapis, że "musi" i basta. teraz więc pozostaje to by się z danym strażnikiem dogadać, dostać mandat za nie posiadanie kagańca lub wylądować w sądzie, co raczej mi za bardzo nie odpowiada.

 19. #69
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  JAK TO UCHWAŁĘ CIĘŻKO DOSTAĆ
  To ich zasr... obowiązek dać ci taką uchwałę do wglądu.
  Napisz oficjalne pisno i mają 21 dni roboczych

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 20. #70
  Dołączył
  Apr 2005
  Przegląda
  Gliwice
  Posty
  3,665

  Domyślnie

  A czy ma ktoś może Uchwałe z gliwic. Ja próbowałam dosatc całą, a dostałam trzy punkty, które były interpretacją pracowniczki
  Agata z Fioną, Febe i Bomblem

 21. #71
  Dołączył
  Jan 2005
  Przegląda
  Łódź
  Posty
  1,215

  Domyślnie

  a może Łódź...?

 22. #72
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Pozwoliłem sobie zrobić podsumowanie ita:
  mamy już


  Białystok
  Bielsko Biała
  Bukownie
  Bydgoszcz
  Bytom
  Gdańsk
  Grudziądz
  Kraków
  Legnica
  Lublin
  Nysa
  Opole
  Poznań
  Radzionków
  Radzyń Podlaski
  Rumia
  Sopot
  Szczecin
  Tarnowskie Góry
  Warszawa
  Więcbork
  Wrocław
  Zabrze
  Żory


  Już niedługo będą Gliwice i Łódź czekam na oficjalen pisma
  Dziękuje wszystkim którzy mi pomogli umieszczając takie uchwały i proszę abyście szukali wcześniejszych postach swoich interesujących miast.
  Więc takie statystyki będę robił częściej.
  Co stronę jak myślicie?

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 23. #73
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez ElGreco
  Zemat
  Jezdze duzo po Polsce z psem. I zawsze, od kiedy tu jestem, znim wyjade zagladam tu, po informacje co wolno a czego nie w danym miescie.
  ZEMAT Bardzo Ci za to dziekuje.
  Nie ma sprawy

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

 24. #74
  Dołączył
  May 2003
  Przegląda
  Szczecin/ Dobrkowo
  Posty
  1,071

  Domyślnie

  tak sobie właśnie przypomniałam...
  Czy wiecie, że w Szczecinie pies na ogrodzonym psim placyku (mamy takie aż 2 ) powinien biegać w kagańcu?

 25. #75
  Dołączył
  Jan 2002
  Przegląda
  Wschód Polski
  Posty
  455

  Domyślnie

  Wiecie co kierujcie e-maile do swoich biur gmin z zapytaniem o przepisy dotyczące utrzymywania zwierząt (psów) na terenie gminy.
  Wpisujcie abym kopię i także chciałbym odpowiedź. Został by utworzony ranking miast, gmin przychylny mieszkańcowi i psu.
  Pisałem do Gazety wyborczej, spodobała się im taka akcja
  Nie zapominajcie się pod zapytaniem o podpisie

  \"Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło, i jestem przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów\"

Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 123456 ... OstatniOstatni

Zakładki

Zakładki

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •